KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
1. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek
3. Öz değerlendirmeleri yönetmek
4. Güvenlik Raporlama Sistemine (GRS) yönelik süreçleri yönetmek
5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması) yönetmek
7. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
9. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
Klinik kaliteye yönelik görevleri;
1. Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekretaryasını yönetmek
2. Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta geliştirilmesini sağlamak
3. USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek
4. Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet önerilerini üst yönetime raporlamak
5. Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek
Bölüm Kalite Sorumlularının Görev ve Sorumlulukları;
1. Hastane Kalite Standartları uygulamasına yönelik, Bölüm Kalite Sorumluları birimlerde kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak, ayrıca Kalite Yönetim Birimi ile koordineli çalışmakla yükümlüdür.
2. Güvenlik Raporlama Sisteminin kullanımını ve bildirimleri takip etmek.
3. Birimde işleyişini hazırlanan rehber, prosedür ve talimatlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
4. Kalite Yönetim Birimi tarafından düzenlenen toplantılara katılmak
5. Birimde hazırlanan dokümanların yönetimini sağlamak ve yayınlanan, revize edilen evraklarla ilgili personele eğitim vermek, verilen eğitimleri kayıt altına almak
6. Bölüm Oryantasyon Rehberini hazırlayarak, bölüme yeni başlayan tüm personelin, bölüm oryantasyonunu ‘’Bölüm oryantasyon Uyum Rehberine’’ göre sağlamakla yükümlüdür.
7. Birimlerine ait olan Kalite Standartları doğrultusunda belirlenen kalite indikatör kartlarının doldurulmasından ve Kalite Yönetim Birimine iletilmesinden sorumludur.
8. Birim çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve Kalite Yönetim Birimine bilgi vermek.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik