DOKÜMAN ADI KANUN NO/SAYI NO DAĞITIM LİSTESİ YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİ
  1.DEĞİŞİKLİK TARİHİ 2.DEĞİŞİKLİK TARİHİ 3.DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4.DEĞİŞİKLİK TARİHİ 5.DEĞİŞİKLİK TARİHİ
 
YÖNETİM HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 İd.Mal.Hiz.Müdürü 17.05.1987          
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun 1219 Hastane Yöneticisi            
MCBÜ YÖNETMELİĞİ 19.08.2016              
MCBÜ HAFSA SULTAN HASTANESİ YÖNETMELİĞİ                
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 28597 Müdür Yardımcısı            
657 Devlet Memurları Kanunu 657 İd.Mal.Hiz.Müdürü 14.07.1965          
Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 17927 sağlık Bakım Hiz.Müd            
4857 Sayılı Yeni İş Kanunu 25425 İd.Mal.Hiz.Müdürü            
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 İd.Mal.Hiz.Müdürü            
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu  7235 Mutemet            
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 26200 Müdür Yardımcısı            
Denetimli Serbestlik Tedbirleri Uygulanan Kişilerin Tedavileri 48800 Baştabip Yardımcısı            
Tam Gün Yasası 5947 Hastane Yöneticisi            
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi 28163 sicil            
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge 25541 Baştabip Yardımcısı            
Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Disiplin Yönetmeliği 28476 Tüm Personel            
HIMMS ÇALIŞTAYI 6630 Hastane Yöneticisi            
Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname 663 Hastane Yöneticisi            
Verimlilik değerlendirme yönetmeliği 29201 Hastane Yöneticisi            
Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberi   Hastane Yöneticisi            
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Sağlık Hizmetleri Kalitesini Geliştirme ve Değerlendirmeye Dair Yönetmelik 28730 Kalite Yönetim Direktörü            
Memnuniyet Anketi Uygulama Rehberi   Kalite Yönetim Direktörü            
SKS Doküman Yönetim Sistemi   Kalite Yönetim Direktörü            
SHKS Hastane Seti   Kalite Yönetim Direktörü            
İDARİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Bütçe Uygulama Esasları 26532 İd.Mal.Hiz.Müdürü            
Ek Ödeme Yönetmeliği 27986 Mutemet            
Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri Dökümanı   Müdür Yardımcısı            
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 25606 Müdür Yardımcısı            
Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği 27159 Müdür Yardımcısı            
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 4734 Müdür Yardımcısı            
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 27159 Müdür Yardımcısı            
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik 27099 Müdür Yardımcısı            
Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği 27327 Müdür Yardımcısı            
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 14622 İd.Mal.Hiz.Müdürü            
209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu 209 Mutemet            
Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik 20696 Müdür Yardımcısı            
Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Genelgesi 7974 İd.Mal.Hiz.Müdürü            
 Kamu İhale Tebliğ 28544 Müdür Yardımcısı            
İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri 2013/04 Müdür Yardımcısı            
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28617 Müdür Yardımcısı            
Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları 809812279-010-06/ Müdür Yardımcısı            
Hizmet Almları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi 36385208-010-06/ İd.Mal.Hiz.Müdürü            
Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları 36385208-010.06/4791  İd.Mal.Hiz.Müdürü            
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Hemşirelik Yönetmeliği 6283/8647 sağlık Bakım Hiz.Müd            
Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri 2006/ 75 Müdür Yardımcısı            
ENFEKSİYON HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 28698 Enfeksiyon Hemşiresi             
Bulasici Hastaliklar Surveyans ve Kontrol Esaslari Yönergesi 26537 Enfeksiyon Hemşiresi             
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 25903 Enfeksiyon Hemşiresi             
Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Sağlık Bakanlığı Yönergesi   Enfeksiyon Hemşiresi             
Aşı Saklama Ve Soğuk Zincir Yönergesi   Enfeksiyon Hemşiresi             
Genişletilmiş Bağışıklama Yönergesi   Enfeksiyon Hemşiresi             
Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi Sistemi Yönergesi 1534 Enfeksiyon Hemşiresi             
Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yöerge 7716 Enfeksiyon Hemşiresi             
Sağlık Personelinin Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Tarama Protokolü 7716 Enfeksiyon Hemşiresi             
Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni Konulu DSÖ Klavuzu(Gelişmiş Taslak) Küresel Hasta Güvenliği Çağrısı   Enfeksiyon Hemşiresi             
Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) Sürveyans Protokolü   Enfeksiyon Hemşiresi             
EBOLA Vaka Yönetim Rehberi   Enfeksiyon Hemşiresi             
Mers-Cov Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi   Enfeksiyon Hemşiresi             
Tüberküloz Aktif Sürveyansı 15001 Enfeksiyon Hemşiresi             
Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Raporu 15669 Enfeksiyon Hemşiresi             
ARŞİV HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Arşiv Hizmetleri 2881 Arşiv            
Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi 5228 Müdür Yardımcısı            
PERSONEL İŞLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi   Müdür Yardımcısı            
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik 27787 Baştabip Yardımcısı            
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 28599 sicil            
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik 3056/25658 sicil            
Dokümanların Asılması Genelgesi B.10.0.THG.0.07.00.01/12843  sicil            
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Sivil Savunma Kanunu 7126 Sivil Savunma Amiri            
Yangın Yönetmeliği 26735 Sivil Savunma Amiri            
Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 20033 Sivil Savunma Amiri            
ATIK YÖNETİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25755 Müdür Yardımcısı            
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26927 Müdür Yardımcısı            
Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik 26927 Müdür Yardımcısı            
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 28035 Müdür Yardımcısı            
Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği 26952 Müdür Yardımcısı            
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik  27533 Müdür Yardımcısı            
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 25791 Müdür Yardımcısı            
Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  25406 Müdür Yardımcısı            
KEMOTERAPİ BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Kanserojen  veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik   Çalışan Hakları Sorumlusu            
LABORATUVAR HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Tıbbi Laboratuar yönetmeliği 28790 Lab. Uzmanı            
POLİKLİNİK HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında Genelge 2010/7380 Gündüz Süpervizörü            
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usül ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28661 Baştabip Yardımcısı            
CERRAHİ BRANŞLAR DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Yeni Girişimsel İşlemler Yönergesi 49022165-010.99  2393 Baştabip Yardımcısı            
İŞ SAĞLIĞI KURULU DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 27768 Çalışan Hakları Sorumlusu            
İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları 13126 Çalışan Hakları Sorumlusu            
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Hasta Hakları Uygulama Yönetmeliği 3077 Hasta Hakları Sorumlusu            
Hasta Mahremiyeti Hakkında 4136 Hasta Hakları Sorumlusu            
Engelli Erişimi 3155 Hasta Hakları Sorumlusu            
Hasta İletişim Birim Sorumlusu Görevlendirmeleri 8160 Hasta Hakları Sorumlusu            
Hasta Hakları Uygulama Yönergesi   Hasta Hakları Sorumlusu            
STOK YÖNETİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Taşınır Mal Yönetmeliği 27790 Müdür Yardımcısı            
Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine ilişkin usül ve esaslar hakkında tebliğ 27641 Müdür Yardımcısı            
TESİS YÖNETİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Elektrik Tesisleri Yönetmeliği 27434 Sorumlu Teknisyen            
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 27957 Müdür Yardımcısı            
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 28580 Sorumlu Teknisyen            
Yeşil Alan Uygulama Tebliği 10642 Sorumlu Teknisyen            
Çevre Yönetimi Hizmetleri 2998 Sorumlu Teknisyen            
Bakım Onarım ve Tadilat Genelgeleri 1436184.72 Sorumlu Teknisyen            
BİLGİ YÖNETİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlşkin Tebliğ 28555 Müdür Yardımcısı            
Hastane Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Hakkında Yönerge   Müdür Yardımcısı            
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Transfüzyon Merkezi Çalışmaları 5149 Baştabip Yardımcısı            
Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi-2011   Baştabip Yardımcısı            
SATIN ALMA BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Satınalma İşlemleriyle İlgili Genelge 1840 Müdür Yardımcısı            
TEŞHİSLE İLİŞKİLENDİRME VE GRUPLAMA BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 28597 Müdür Yardımcısı            
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 23999 Radyoloji Uzmanı            
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik 28277 Çalışan Hakları Sorumlusu            
Çalışan Güvenliği Genelgesi   Çalışan Hakları Sorumlusu            
Çalışan Güvenliği Hakkında 5564 Çalışan Hakları Sorumlusu            
ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Organ Doku Nakli Hizmetleri 24066 Baştabip Yardımcısı            
DOĞUMHANE HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Yenidoğan Tarama Programı Genelgesi 11567 Doğumhane Sorumlu Hekimi            
Yenidoğan İşitme Tarama Programı Genelgesi 1.436.195.293 Odiyometri Teknisyeni            
Bebek, Çocuk İzlem Protokolü Genelgesi 3178 Doğumhane Sorumlu Hekimi            
Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi 925 Doğumhane Sorumlu Hekimi            
Doğum ve Sezeryan Yönetim Rehberi   Doğumhane Sorumlu Hekimi            
Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi 924 Doğumhane Sorumlu Hekimi            
ECZANE HİZMETLERİ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Akılcı İlaç Uygulamaları Hakkında 16661 Sorumlu Eczacı            
SKS İlaç Güvenliği Rehberi   Sorumlu Eczacı            
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK 28970 Sorumlu Eczacı            
ACİL SERVİS DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberi   Acil Servis Sorumlu Hekim/Hemşire            
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 24046 Acil Servis Sorumlu Hekim/Hemşire            
 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 27378 Acil Servis Sorumlu Hekim/Hemşire            
Kuduz Bilgilendirme Formu   Acil Servis Sorumlu Hekim/Hemşire            
DİYALİZ DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği  27615 hemodiyaliz sorumlu hekim/hemşire            
Su Arıtma Sistemi Yönergesi 27615 hemodiyaliz sorumlu hekim/hemşire            
Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi 18926 hemodiyaliz sorumlu hekim/hemşire            
GEBE OKULU DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR                
Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi 1.436.195.616 Gebe Okulu Sorumlu Hemşiresi            
SOSYAL HİZMET BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR                
Gülümse Çocuk Projesi   Sosyal Hizmet Uzmanı            
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR                
KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ KATARAK   Kalite Yönetim Direktörü            
KLİNİK KALİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ DİZ VE KALÇA PROTEZİ   Kalite Yönetim Direktörü            
DİABETES MELLİTUS   Kalite Yönetim Direktörü            
KLİNİK KALİTE UYGULAMA REHBERİ   Kalite Yönetim Direktörü            
BEBEK VE ÇOCUK İZLEM PROTOKOLÜ (SB)   Kalite Yönetim Direktörü            
DÖKÜMAN YÖNETİM REHBERİ    Kalite Yönetim Direktörü            
EĞİTİM KONUSUNDA REHBER   Kalite Yönetim Direktörü            
GÖSTERGE YÖNETİM REHBERİ   Kalite Yönetim Direktörü            
GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ   Kalite Yönetim Direktörü            
İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ   Kalite Yönetim Direktörü            
klinik gösterge genelge   Kalite Yönetim Direktörü            
korkalp   Kalite Yönetim Direktörü            
kurumsal-kalite-sistemi-rehberi (KKS)-pdf   Kalite Yönetim Direktörü            
MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ   Kalite Yönetim Direktörü            
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 2016 Rehberi   Kalite Yönetim Direktörü            
SKS 5.1   Kalite Yönetim Direktörü            
SKS DEĞERLENDİRME TECRÜBE   Kalite Yönetim Direktörü            
SKS MADDELERİ ÖRNEK UYGULAMA   Kalite Yönetim Direktörü            
tıbbi laboratuvar   Kalite Yönetim Direktörü            
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ   Kalite Yönetim Direktörü            
yerinde değerlendirme soru listesi 2017   Kalite Yönetim Direktörü            
SKS 5.1   Kalite Yönetim Direktörü            
 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik